دوره و شماره: دوره 19، شماره 47، علمی پژوهشی، شهریور 1401، صفحه 5-264 
خوانش آنری کربن از آخرت شناسی ملاصدرا

صفحه 27-48

10.22034/ra.2022.544080.2728

یوسف شفیعی پناه درآباد؛ موسی اکرمی؛ انشاءالله رحمتی


واکاوی رفتار مجرمانه ناشی از انتقال بیماری کرونا

صفحه 245-264

10.22034/ra.2022.532820.2679

محمدابراهیم شمس ناتری؛ امیر باقرزاده گان؛ محمد مظفری