بررسی اصول انسان‌شناختی تأویل در فلسفه صدرالمتألهین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته خارج فقه و اصول و دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

10.22034/ra.2022.522013.2608

چکیده

تأویل به معنی نگاه عمیق­تر به عالم است که می­تواند قاعده­مند شود. این قاعده­مندی تأویل را می­توان در دسته­های مختلف تقسیم­بندی کرد مانند قواعد هستی­شناسی، انسان­شناسی، معرفت­شناسی و ... در این مقاله قواعد تأویل از نظر انسان­شناسی استنباط شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و ده قاعده استخراج شده است. ساحت تأویلی انسان، رابطه تأویل و هبوط، نقش کامل شدن انسان در شناخت حقیقت، حرکت وجودی انسان در تأویل، ارجاع دنیا به آخرت، انسان مثالی از عالم و ارجاع علم به وجود برخی از اصول تأویلی انسان­شناختی در این مقاله است. از اهداف این پژوهش تأثیر انسان­شناسی صدرا بر تأویلات او و نشان‌دادن مبانی و قواعد تأویل­های او در بُعد انسان­شناسانه است که در مواردی همراه تأویل­های صدرا از قرآن آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Anthropological Principles of Esoteric Commentary in the philosophy of Sadr al-Muta'allehin

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Hussein Mirdamadi 1
  • Mohammad Bidhendi 2
1 Master Graduate of Islamic Jurisprudence and principles and PhD of Islamic Philosophy, University of Isfahan.
2 Associate Professor in Department of Islamic Philosophy, University of Isfahan
چکیده [English]

Esoteric commentary is a more profound look into the universe and can be brought into regulation. This regularity can be divided into ontological, anthropological, epistemological and other categories. The current study has submitted proofs on the regularity of esoteric commentary from an anthropological point of view. A descriptive-analytic method was employed and ten regulations were identified. Esoteric commentary domain of Man, the relationship between esoteric commentary and descent, role of human perfection in knowing the truth, Man’s existential movement in esoteric commentary, referring the world to the hereafter, Man as a sample from universe, and referring science to the existence are amongst these regularities. This study also intended to shed light on the effect of Sadra’s anthropology on his esoteric commentary that in some cases are accompanied by his commentary on the holy Quran.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esoteric Commentary
  • Regulations
  • Anthropology
  • Mulla Sadra