دوره و شماره: دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 5-258 
بدن اخروی و فاعل آن از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 25-40

10.22034/ra.2022.531894.2669

مرضیه مهتدی راد؛ محمد سعیدی مهر؛ احمد بهشتی