کارکردهای اخلاقی قاعده معرفت شناختی «وحدت مفهوم و کثرت مصداق» در تطبیق با اصول اخلاقی برخاسته از «عقلانیت انتقادی پوپر» و آموزه‌های قرآن کریم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، آمل، ایران

10.22034/ra.2022.526879.2637

چکیده

آموزه‌های اخلاقی، از منظر پیامبران، اولیای الهی، فیلسوفان، عارفان و عالمان و سایر حوزه‌های علم و دین، نیاز بنیادین همه جوامع بشری و شرط کامیابی آن بوده و خواهد بود. قاعده معرفت‌شناختی «وحدت مفهوم و کثرت مصداق»، منشأ انتزاع مفاهیم اخلاقی عمیقی به­ویژه، مربوط به حوزه‌های نظری و گسترة علم عالمان است. نظریه «عقلانیت انتقادی» پوپر، فارغ از اندیشه نسبی‌گرایی وی، تأثیر عمیقی بر حوزه‌های گسترده‌ای از معرفت بشری جهان معاصر به‌جای گذارده است. پرسش اساسی مقاله حاضر که با روش کیفی، توصیفی، تحلیلی، نقلی و بنیادین نگارش یافته، چیستی کارکردهای اخلاقی قاعده فوق در تطبیق با اصول اخلاقی برخاسته از «عقلانیت انتقادی» پوپر و آموزه‌های قرآنی است. دستاورد مقاله حاضر نیز عبارت است از: ضرورت خردورزی ژرف‌تر؛ عقلانیت انتقادی در گفتگوها و تضارب آراء؛ ابتناء اندیشه­ها و گرایش‌ها بر شواهد عقلی و عقلایی؛ تردید منطقی و روشمند در اندیشه‌های خویش؛ درس گرفتن از اشتباهات گذشته؛ تفکیک بین دو مقوله ضرورت گفتمان نقادانه و استقلال علمی؛ تمایز بین دو مقوله تحقیر مردان علمی و خودباختگی و تعبد مطلق در برابر دیدگاه‌های آنان؛ پذیرش حق اتخاذ برداشت‌های مستقل دیگران و رفتار محترمانه با آنان، به‌شرط صلاحیت علمی؛ اجتناب از نادانسته‌گویی، نادانسته باوری، تکذیب نادانسته‌ها، کتمان و تحریف حقایق علمی، مجادلات غیر عالمانه و آلوده به هواهای نفسانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Ethical Functions of the Epistemological Rule of “the Unity of Concept and the Multiplicity of Referent” in Comparison with the Ethical Rules Derived from Popper’s “Critical Rationalism” and Quranic Instructions

نویسنده [English]

  • Seyyed Abdullah Isfahani
Assistant Professor in Quranic Science and Tradition, University of Quranic Sciences and Teachings, Babol.
چکیده [English]

According to prophets, divine saints, philosophers, mystics and scholars and different domains of religion and science, Islamic instructions are fundamental necessity and condition of prosperity for human communities in every time. The epistemological rule of the unity of the concept and the multiplicity of the referent is the source of abstraction for profound ethical concepts, particularly those associated with theoretical and scholastic domains. Critical rationalism theory of Popper, save his relativistic thought, has exerted significant effect on an expanded array of human knowledge in the contemporary world. The major question in the current basic research which has adopted a qualitative, descriptive, analytic and tradition-based method, is investigating the ethical functions of the aforesaid rule in comparison with the derived from Popper’s “critical rationalism” and Quranic instructions. The findings of the research involve; the necessity of more profound thinking, critical rationalism in debates and interactions, building thoughts and tendencies on rational evidence, systematic and logical doubt in thinking, learning from past mistakes, distinguishing the necessity of critical discourse from scientific autonomy, distinguishing the difference between discrediting scholars and passivity and absolute obedience to their view, respecting others and the right of their independent understanding, refraining from saying, believing and  rejecting unknowing or denying and deviating scientific truth and refraining from ignorant or passion-stricken argumentation.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemological Rule
  • Popper’s Ethic
  • Quranic Ethical Instructions