معرفت انسانی؛ حجاب‌ها و موانع با تأکید بر دیدگاه فرانسیس بیکن و آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

10.22034/ra.2022.137832.2567

چکیده

این مقاله درباره حجاب‌های معرفت به نحو تطبیقی به بحث می‌پردازد و نحوه کارکرد سلبی آن را باز می­نمایاند، زیرا «حجاب­های معرفت» نقش سلبی خودشان را به یکی از سه نحو ایفا می­کنند: 1. در ایفای نقش سلبی در حصول معرفت؛ 2. در ایفای نقش سلبی در اتقان معرفت؛ 3. در ایفای نقش سلبی در ارتقای معرفت. در ادامه، بحث بر بیان دو دیدگاه درباره «موانع معرفت» متمرکز می­شود و نخست گونه ایفای نقش سلبی از دیدگاه فرانسیس بیکن تحت عنوان «بت­های ذهنی» که مشتمل است بر: الف) بت قبیله؛ ب) بت غار؛ ج) بت بازار؛ د) بت تماشاخانه بررسی می­شود و سپس انواع حجاب­های معرفت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی ذیل عنوان: الف) حجاب عام؛ ب) حجاب خاص؛ ج) حجاب اخص، موردمطالعه قرار می­گیرد. سرانجام با مقایسه و سنجش و نقد و بررسی اندیشه­ها بحث به پایان می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Knowledge; Veils and Barriers: Emphasizing the Views of Francis Bacon and Ayatollah Javadi Amoli

نویسنده [English]

  • Abbas Arefi
Lecturer at Department of Philosophy, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom
چکیده [English]

The current research studies the veils of knowledge comparatively and explain the quality of their negative functions. Veils of knowledge fulfill their negative functions in three ways; 1) negative function in obtaining knowledge, 2) negative function in perfection of knowledge, and 3) negative function in promotion of knowledge. The article has primarily reviewed the comparing views on the veils of knowledge and then discussed the negative functions in the views of Francis Bacon, particularly his views on “idols of mind which include idol of tribe, idol of cave, idol of marketplace and idol of the theater. Subsequently, the veils of knowledge in the views of Ayatollah Javadi Amoli are discussed which include general veil, specific veil and the most specific veil. Finally the two views are analyzed, evaluated and criticized comparatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Veils of Knowledge
  • Idols of mind
  • Devil veils
  • Illuminating veils
  • Existential Veil