فناوری مطلوب در سبک زندگی معاد باورانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه کلام موسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی دام- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و پژوهشگر علوم دینی

10.22034/ra.2022.532536.2675

چکیده

انسان در سبک زندگی معادباورانه به وجود جهانی فراتر از عالم دنیا معتقد است که در آن، نعمت‌ها و عذاب‌هایی با درجه و دامنه بیشتری بر اساس عملکرد وی در حیات دنیوی شکل گرفته‌اند. از طرفی چنین انسانی با فنّاوری‌های مدرنی که فرهنگ، منطق و سبکی از یک زندگی را دارا هستند مواجه است که درمواردی با بسترآفرینی نامطلوب موجب تضعیف سبک زندگی دینی می‌شود. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی می‌کوشد فناوری مطلوب در سبک زندگی معادباورانه را تبیین کند. یافته‌ها نشان می-دهد که؛ بر اساس رسالت دین مبین اسلام در مدیریت و تعیین نسبت پدیده‌ها با خود و حرکت به سوی تمدن اسلامی، همچنین وجود دیدگاه‌هایی نظیر؛ ابزاری، استقلالی و تعاملی ویژه رابطه دین و تکنولوژی، نسبت سنجی دو سبک زندگی معادباورانه و فنّاورانه موجّه می‌شود. دنیامحوری، کثرت گرایی، غفلت زایی، اخلاق گریزی و پوچی آفرینی از شاخصه‌های عمده سبک زندگی فناورانه و تکنولوژی مدرن است. بنابراین ضروری است نسبت خود با تکنولوژی مدرن را بر اساس سبک زندگی معادباورانه بازبینی کنیم. 1. آخرت محوری در بستر دنیا، 2. وحدت و توحید گرایی، 3. غفلت‌زدایی، 4. اخلاق مداری و 5. پوچی زدایی از ویژگی‌های فنّاوری مطلوب در سبکی زندگی معادباورانه است. بر اساس چنین سبک و نظامی می‌توان در مواجهه با تکنولوژی مدرن دست به انتخاب، گزینش و ابتکار زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal technology in the resurrection lifestyle

نویسندگان [English]

  • yousef farshadnia 1
  • ahmad shahgoli 2
  • maryam modhej 3
1 Master of Philosophy and Theology, Payame Noor University
2 Assistant Professor, Research Institute of Iranian Wisdom and Philosophy, Tehran
3 Ramin University of Khuzestan and researcher of religious sciences
چکیده [English]

In the orthodox way of life, man believes in the existence of a world beyond the world, in which blessings and torments with a greater degree and range are formed based on his performance in worldly life. On the other hand, such a person is faced with modern technologies that have the culture, logic and style of a life. The approach of the article is descriptive-analytical and a tool for collecting library information. The findings show that; According to the mission of the religion of Islam in managing and determining the relationship of phenomena with themselves and moving towards Islamic civilization, the existence of views such as; The instrumental, independent, and interactive nature of the relationship between religion and technology justifies the comparison of the two equatorial and technological lifestyles. Technological lifestyle with characteristics such as; Worldliness, pluralism, negligence, immorality, and absurdity contrast with the characteristics of a egalitarian lifestyle. Therefore, we need to review our relationship with technology based on a egalitarian lifestyle. 1. Axis in the context of the world, 2. Unity and monotheism, 3. Neglect, 4. Orientation and 5. Absurdity are the desirable technological features in the equestrian lifestyle. It is based on such a style and system that one can choose, select and take initiative in the face of existing technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • modern technology
  • equestrian lifestyle
  • desirable technology