دوره و شماره: دوره 20، شماره 49، علمی پژوهشی، شهریور 1402، صفحه 5-280