تحلیل جنسیت از نگاه مولانا بر مبنای نظریات انسان‏ شناسی (با تا کید بر فیونا بوی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ra.2022.527792.2640

چکیده

این مقاله با روش تحلیلی، اندیشه‌های مولانا در باب جنسیت را بر مبنای انسان‌شناسی دین از منظر فیونا بوی بررسی کرده‌ایم. این پژوهش نشان می‌دهد که مولانا نیز از منظر انسان شناسی دینی و عرفانی به مساله جنسیت نگریسته و مباحث زیبایی از آن را مطرح کرده است بعلاوه منظر اندیشه‌های مولانا باتوجه به برخورداری از غنای مکتب اسلام و عرفان اسلامی از وسعت بیشتر و معیارهای افزونتری برخوردار است. فیونا بوی، زن را با وجود خصوصیاتی چون مادر بودن و زایندگی، نماد طبیعت و زمین همراه دانسته و مولانا نیز  او را نماد نفس انسانی می‏داند. و مرد را با وجود ویژگی‏هایی چون استواری و استقامت، نماد فرهنگ می‏داند. و مولانا مرد را نماد عقل انسان می‏داند که هردو(زن و مرد) دارای سویه‏های منفی و مثبت هستند یعنی گاهی متعالی و گاهی به سبب خواست‌های نابایسته، به سوی ضلالت پیش می‏روند. نگاه قدسی به جنسیت از وجوه مشترک آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Analysis in the View of Rumi based on Anthropological Theories; Emphasizing Fiona Bowie

نویسندگان [English]

  • Roudabe Khakpour 1
  • Azim Hamzeian 2
  • Mahmoud Sheikh 3
1 PhD Candidate of Religions and Islamic Mysticism, Faculty of Humanities, University of Semnan,
2 Associate Professor of Religions and Islamic Mysticism, Faculty of Humanities, University of Semnan, Semnan
3 Assistant Professor of Religions and Comparative Mysticism, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research adopted an analytic approach to probe into Rumi’s thoughts on gender from an anthropological viewpoint while underlining Fiona Bowie. Research findings show that Rumi has noticed gender through a religious and mystical anthropology and adopted a more comprehensive view toward it due to his Islamic and mystical underpinnings. Fiona Bowie believes that woman, due to her motherhood and reproduction characteristics, is the symbol of the nature and of the earth. Rumi, however, believes that woman is the symbol of human soul. Also Bowie believes that man is the symbol of culture due to attributes such as persistence and firmness while Rumi holds that the man is the symbol of human reason which has both positive and negative sides, i.e. it is either transcendental or directed toward ignorance. It was also found that both Rumi and Bowie hold a divine view toward gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion’s Anthropology
  • Gender
  • Nature
  • Culture
  • Bowie
  • Rumi