نقش نگاه هستی شناسانۀ شهید سلیمانی بر رفتار مجاهدانۀ او

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

2 دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه امام صادق (ع)

10.22034/ra.2022.528285.2647

چکیده

باورها منشأ و مبادی تمام رفتارهای فردی و اجتماعی است. کسی که جهان و هستی را از او و به سوی او بداند و باور داشته باشد با کسی که چنین مبدأ و معادی اعتقاد نداشته باشد، دو نوع رفتار شاهد خواهیم بود. شهید سلیمانی نیز از این قاعده مستثناء نیست. پژوهش هایی که تاکنون انجام شده به این رابطه کمتر توجه کرده اند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی نقش تفسیر و برداشت سردار سلیمانی از جهان هستی بر رفتار اجتماعی اوست. سوال اصلی این مقاله چگونگی امتداد یافتن مبانی هستی شناسی شهید سلیمانی در زندگی مجاهدانه اجتماعی آن است. برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی و تحلیلی و استراتژی تحلیل مضمون استفاده شد. مجموعۀ سخنرانی های سردار سلیمانی، وصیت نامۀ، خاطرات و مصاحبه همرزمان او، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند، که از طریق کدگذاری باز تجزیه و تحلیل شد. مهمترین یافته مقاله این است که دال مرکزی هستی شناسی شهید سلیمانی توحید است که همۀ شؤون زیست فردی و جمعی او را متأثر کرده و از این رهگذر منظومۀ رفتار مجاهدانه او منهج یا راه نوینی را به مخاطب قرن بیست و یکمی نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Shahid Soleimani’s Ontological View on His Jihadi Way of Conduct

نویسندگان [English]

  • Seyamak Bagheri Choukami 1
  • Hassan Haji Shah-Valadi 2
1 Associate Professor in the department of Politics, Imam Sadiq’s Research Institute for Islamic Sciences
2 Senior Graduate from Islamic Seminary, Researcher at Imam Sadiq’s Research Institute for Islamic Sciences
چکیده [English]

Beliefs are the major source of individual and social behavior. Those who believe that the existence belongs to God and Man returns to him in next world has a different behavior from those who fail to adopt such a belief. Shahid Soleimani is not an exception to this rule. Thus, the current study is intended to examine the effect of Shahid Soleimani’s interpretation and understanding of the universe on his social behavior. The main questions is that how his ontology has resulted in his jihadi social life. To answer this question a descriptive-analytical method using theme analysis is employed. To this aim, a collection of his speeches, his will (testament) and interviews were collected as the samples of the study and analyzed through open coding. It was revealed that monotheism is the central theme is Shahid Soleimani’s view which has affected all domains of his social and individual life. That is why his behavior becomes an innovative and valuable model for the 21 century audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World View
  • Attitude
  • Ontology
  • Jihadi Behavior