مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) (با تأکید بر فطرت انسان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ،قم، ایران

10.22034/ra.2022.538416.2708

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه‌ای یا تأکید بر فطرت انسان‌ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه‌ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل‌گیری و پایه‌ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه‌های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه‌ها و شاخص‌ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم‌سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم‌سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به‌عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) (با تأکید بر فطرت انسان)

نویسندگان [English]

 • hasan naeimabadi 1
 • mehdi motaharni 2
 • Reza parizad 2
1 PhD student, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه‌ای یا تأکید بر فطرت انسان‌ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه‌ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل‌گیری و پایه‌ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه‌های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه‌ها و شاخص‌ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم‌سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم‌سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به‌عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها [English]

 • نظام ولایی
 • مشروعیت
 • مقبولیت
 • فطرت
 • کارایی و کارآمدی
 • قرآن کریم.
 • نهج‌البلاغه.
 • امام خمینی (1378)، ولایت‌فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی8، چاپ نهم.
 • اخوان کاظمی، بهرام (۱۳۸۸)، درآمدی بر کارآمدی در نظام سیاسی اسلام، تهران: دانش و اندیشه معاصر.
 • بیتهام، دیوید (1382)، مشروع‌سازی قدرت، ترجمه محمد عابدی اردکانی، یزد: دانشگاه یزد.
 • حجاریان، سعید (1380)، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، تهران: طرح نو.
 • درک فرنج (1371)، فرهنگ توصیفی مدیریت، ترجمه محمد صائبی، تهران: مرکز مدیریت دولتی.
 • دهخدا، علی‌اکبر، (۱۳۷۷)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • دیلمی، حسن بن ابی‌الحسن (1412ق)، ارشاد القلوب الی الصواب، قم: شریف رضی.
 • ذوعلم، علی (۱۳۸۵)، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
 • دال، ‌ رابرت‌ (1364)، تجزیه‌وتحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین‌ ظفریان، تهران: نشر مترجم.
 • زاهدی، شمس‌السادات (۱۳۷۶)، فرهنگ جامع مدیریت، تهران: چاپ سپهر.
 • زاهدی، شمس‌السادات و دیگران (۱۳۸۳)، فرهنگ جامع مدیریت، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 • سعیدی شاهرودی، علی (۱۳۸۸)، حاکمیت دینی اصول و مبانی، قم: زمزم هدایت.
 • صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله (۱۳۸۳)، ولایت‌فقیه حکومت صالحان، تهران: مؤسسه فرهنگی رسا.
 • صنیعی منفرد، محمدعلی (۱۳۸۰)، تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه الزهرا.
 • عیوضی، محمد رحیم (۱۳۸۸)، آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
 • قیصـری، نـورالله و قربانـی، مصطفـی (1394)، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، مدلی برای سنجش و ارزیابی، دوفصلنامه دانش سیاسی، دوره ۱۱، شماره ۲۲.
 • گلریز، حسن (1368)، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، تهران: مرکز آموزش بانکداری، ‌چاپ اول.
 • لاریجانی، محمدجواد (1373)، حکومت و مبانی کارآمدی، تهران: مجلس و پژوهش، شماره دهم، سال دوم، تیر و مرداد.
 • لوسین پای و دیگران (۱۳۸۰)، بحران­ها و توالی­ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • لیپست، سیمور مارتین (1374)، مشروعیت و کارآمدی، ترجمه رضا زبیب، مجله فرهنگ و توسعه، ش۱۸.
 • لی­نور ج، مارتین (1383)، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • مصباح یزدی، محمدتقی (1377)، حکومت و مشروعیت، مندرج در: کتاب نقد، ش۷.
 • فرمایشات مقام معظم رهبری در سایت: https://farsi.khamenei.ir .
 • سایت آفتاب aftabir.com .
 • سایت مردم‌سالاری mardomsalari.com.