دوره و شماره: دوره 19، شماره 48، علمی پژوهشی، اسفند 1401، صفحه 5-290