چیستی حقیقت در دستگاه فلسفی اریک وگلین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چکیده

در دوران تجدد، تنها زمزمه هایی اندکی از ضرورت اجتناب ناپذیر رویکرد به حقیقت اصیل(دینی)، در حیات اجتماعی غرب به چشم می خورد ولی با طرح و ارائه آراء اندیشمندانی چون اریک وگلین، جهان خسته شده از هیاهوی بی بنیاد حقیقت مدرنیته، به حقیقت دینی گرایش بیشتری یافت، زیرا آن گونه که آلیس ساندوز از همکاران، شارحین و ویراستاران آثار وگلین گفته است:" با همه گیرشدن و گسترش بحران حقیقت تجددی، جهان غرب به تدریج بر اهمیت دیدگاه های وگلین وقوف پیدا کرد،" اما او چه گفت و چه نوشت که در ترویج نگاه به دین و حقیقت بر آمده از آن، موثر افتاد؟(سئوال) احتمالا آشکار نمودن زیان های نظری و عملی مدرنیته و نشان دادن آثار اتصال به وجوه متعالی در زندگی بشر، از دلایل رویکرد به اندیشه های وگلین و در نهایت توجه به حقیقت برآمده از دین شده است.(فرضیه) مقاله حاضر در صدد است به بررسی این فرضیه بنشیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The essence of truth in Eric Voegelin’s system of philosophy

نویسنده [English]

  • Morteza Shiroodi
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی
چکیده [English]

During the period of modernity, little attention has been paid to the unavoidable necessity of religious original truth. With the views of some thinkers like Voegelin, however, the world brought to bay by clamor of baseless truth of modernity has paid more attention to religious truth.  Since as Alice Sandus, one of Voegelin’s has said: with the extension of the crisis of modern baseless truth, the West has been made more aware of Voegelin’s views. Now one can ask: why has Voegelin’s thought been of such an effect? It can probably be claimed that the appearance of theoretical and practical harms as well as the vital effects of man’s been connected to transcendental aspects of truth, have been main causes for this turning. This paper has sought to survey this hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voegelin and truth
  • Modernity
  • religious truth
  • holy turning
  • secondary reality
  • transcendent experiment