فطرتمندی انسان و برون‌‌دادهایش در حیات سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی مطالعات قرآن و حدیث پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10.22034/ra.2018.32750

چکیده

مدیریت حیات سیاسی متأثر از مجموعه مبناهاست. در این میان قرآن معتقَداتی را به مخاطبانش در ابعاد معرفت­شناختی، انسان­شناختی و ... ارائه می­کند که در بُعد انسان­شناختی، «فطرتمندی» از مهم­ترین آنهاست. مسائل متعددی مانند امکان ارائه نظام حقوق سیاسی مشترک مبتنی بر فطرت برای همه انسان­ها و تکلیف حکومت به ایجاد جامعه هماهنگ با فطرت وجود دارند که اتخاذ موضع در موردشان در سیاست مهم، و عنایت به فطرتمندی انسان در پاسخ به آنها مؤثر است. فرضیه تحقیق این است که «انسان برخوردار از فطرت است و خدا حیات چنین مخلوقی را تدبیر می­کند و اعتقاد به این مبنا، برون‌دادهایی در مدیریت حیات سیاسی دارد». مقاله با روش استناد به قرآن و تفاسیری چون المیزان و آثار شهید مرتضی مطهری، به ابعادی از فطرت که در برون‌دادهای سیاسی مورد استفاده­اند، اشاره دارد و برخی برون‌دادهای اعتقاد به فطرت را در مدیریت حیات سیاسی معرفی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naturalistic State of Human Being and its Manifestations in Political Life, Emphasizing the Views of Allamah Tabatabaei and Professor Motahari

نویسنده [English]

  • Mohammad Abedi
Instructor of Studies of Quran and Hadith, Research Center for Islamic Thought and Culture
چکیده [English]

Management of the political life is influenced by a set of underpinnings amongst which is those of Quran that presents some beliefs to its audiences in anthropology, epistemology and etc. The most important of them in anthropology is nature-centeredness of Man. Many issues such as the possibility of implementing a joint system of political law on the basis of human nature for all human beings and enjoining government to establish a society in line with human nature exist adopting a position toward which is critical in politics. Besides, gaining awareness on nature-centeredness of human in adopting such a position is vital. Thus, the formulated hypothesis is that” Man has a nature and its life is managed by God. So, believing in this fact has some manifestations in managing political life”.  The current research relies on documents from Quran, commentaries on Quran such as al-Mizan and writings of professor Motahari to point to some dimensions of human nature which has implications in political manifestations and introduce some outputs resulted from belief in human nature in managing political life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • nature
  • Political Life
  • Political Output