دوره و شماره: دوره 15، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 5-240 
بررسی مفهوم خودشناسی در دیدگاه امام علی(ع)

صفحه 25-47

10.22034/ra.2018.32743

محمدعلی مشایخی پور؛ احد فرامرز قراملکی؛ هادی صادقی


نظریه نوخاسته گرایی زبانی در بوته نقد

صفحه 125-143

10.22034/ra.2018.32748

هوشنگ خوش سیما؛ سجاد فرخی پور؛ مهدی جلالوند