بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه سازی انسان و تطبیق با اسناد بین المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 ستادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

10.22034/ra.2019.62636.1942

چکیده

یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می­گردد، موضوع شبیه­سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می­گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه­سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می­توان به ادله­ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه­سازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیه­سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان می­دهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان­ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، می­توان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه­سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می­دانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می­دهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیه­سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بین­المللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Views of Shiite Jurists on Human Cloning in Comparison with International Documents

نویسندگان [English]

  • amin amirhoseiny 1
  • hojjat mobayen 2
1 PhD Candidate of Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Shirza University
چکیده [English]

Human cloning (therapeutic cloning, reproductive cloning) is one of those issues extensively investigated by researchers and being exposed to conflict of ideas. Jurists, too, have different ideas about this issue. Studying the views of jurists shows that saying absolute permission for reproductive cloning is more compatible with Imamiyeh Jurisprudence; the reason why may be relied on the absolute permission and the principle of Ibaha (permissible). However, it is worth considering that reproductive cloning, regarding the way of taking the nucleus of generic cell, is of different forms and, religiously forbidden. What agreed with in the field lies in the absolute permission for cloning during conjugal life. Besides, investigating international documents show that considering the objectives of legislation regarding preserving the primary rights of human beings, cloning is permitted, save those rare cases which it contradicts human rights. The current research used a descriptive-analytical approach to probe the issue and concluded that the permission for absolute reproductive cloning is the dominant view among jurists. Also the same is the case in international documents unless it contradicts human rights.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloning
  • Legitimacy
  • Therapy and Reproduction
  • Human Right
  • Shia Jurisprudence