دوره و شماره: دوره 15، شماره 40، اسفند 1397، صفحه 1-260 

علمی - پژوهشی

پیامدهای معنایافتن زندگی به شیوه مد نظر علامه طباطبایی

صفحه 5-26

10.22034/ra.2019.74434.2055

مسعود میرزایی فیروزی؛ مینو حجت؛ زهرا (میترا) پورسینا


هستی‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

صفحه 27-38

10.22034/ra.2019.48817.1791

کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا


موانع عمل در فرآیند استکمال انسان از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 145-162

10.22034/ra.2019.65026.1967

فروغ السادات رحیم پور؛ صادق خوشخو؛ فرزانه سادات هاشمی