رویکرد انتقادی به نگاه اندیشمندان اسلامی درباره معراج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الاهیات، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

10.22034/ra.2019.82980.2135

چکیده

اعتقاد به معراج نبی مکرم اسلام از امور محل وفاق در بین مسلمانان است و اصل آن ریشه قرآنی دارد. در آن شب اسرارآمیز پیامبر با اراده الاهی در عوالم هستی سیر کرد و حقایقی از عالم برین، و درجات بهشتی و درکات جهنمی تعدادی از افراد امتش را ملاحظه کرد و پس از دیدار با تعدادی از انبیای سلف از سفر بازگشت. واگویی حقایق مشاهده‌شده با واکنش سلبی و منفی قریش مواجه شد. فصل مشترک تمام اندیشمندان اسلامی در وقوع معراج، ادراکات ویژه پیامبر در آن شب رازآلود است. در توجیه و تفسیر نحوه و کیفیت وقوع معراج بین اندیشمندان اسلامی اختلاف وجود دارد. تعدادی این سفر خاص را جسمانی و تعدادی روحانی می‌دانند. رویکرد تفسیر روحانی معراج به چند زیرشاخه تقسیم می‌شود: وقوع در خواب، با فکر و عقل و سیر روحانی در بیداری که مرز مشخصی با حالت خواب و سیر فکری دارد. رویکرد خاص تعدادی از عرفا هرچند قابل اندراج در تفسیر روحانی است ولی به دلیل مهندسی کلام ویژه و استفاده از ادبیات نمادین به عنوان قسم جدایی در این مقاله دسته‌بندی شده است. هر کدام از تفاسیر پنج‌گانه وجوه ترجیح و ابهاماتی دارد. در این پژوهش تلاش شد با رویکرد انتقادی، تفسیر برتر معین شود. این به معنای بطلان کامل همه نظرات غیرمختار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study on the Views of Muslim Thinkers about Mi`raj

نویسنده [English]

  • alireza mirzaei
Assistant professor in Department of Theology, Shahid Mahalati High Educational Complex
چکیده [English]

The great Prophet`s mi`raj, being of Quranic origin, has been a matter of consensus amongst Muslim. In the mysterious night of mi`raj, the Prophet was carried throughout the world of existence according to the Divine Will and watched a lot of truths in the highest world of existence and saw the positions and ranks of some people of his community in the paradise and in the hell, Then, he visited the antecedent prophets and returned from his journey. Yet, his report of the observed realities was met with the Quraysh`s denial. All Muslim thinkers have agreed on those particular prophetic perceptions in that mysterious night. Yet, they have commented and explained the how of mi`raj differently; some have known the journey to be spiritual and some corporeal. The former may be divided into some groups; one believing in its occurrence in sleep but intelligently, one believing in its occurrence being of thought and common sense and one believing in its occurrence in awakening distint from sleep or thoughtful movement. The particular explanation of some of the Gnostics, though may be taken as spiritual, because of their special manner of speech has been regarded as being distinguished from that. Each of these five interpretations presented here have their own aspects of preferences and ambiguities. This research was an attempt to uncover the preferable interpretation through adopting a critical approach. Yet, this does not invalidate the rest of non-selected interpretations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascension
  • Night Journey
  • Prophet
  • Spiritual
  • Corporal