بررسی و نقد باورهای انسان‌محورانه حقوق بشر از دیدگاه برخی نواندیشان دینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور قم

3 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز لرستان

4 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز قم

10.22034/ra.2019.88784.2177

چکیده

این نوشتار با روش برون‌دینی و رویکرد نقدی‌تحلیلی، مبانی حقوق بشر در دیدگاه روشنفکران نومعتزلی را می‌کاود. برخی از روشنفکران نومعتزلی داخلی، هم‌صدا با حامیان حقوق بشر غربی مدعی فرادینی‌بودن حقوق بشرند و مبنای حقوق بشرراانسان و باورهای انسان‌محورانه می‌دانند نه دین. لذا با اصل قراردادن حقوق بشر دین را تفسیر می‌کنند. در نوشتار حاضر ضمن نقد ادعای روشنفکران نومعتزلی، با اقامه ادله استوار، اوّلاً ناتوانی علوم بشری از شناخت تامّ و جامع حقوق انسان را تبیین می‌کنیم. وانگهی ادعای محوریت باورهای انسان‌محورانه برای حقوق بشر را نقض می‌کنیم و مبانی تعالی حقوق بشر را در گرو تعالیم اسلامی می‌دانیم که پاسخ‌گوی نیازهای حقوقی جوامع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Criticizing Human Rights’ Humanist Beliefs in the View of Religious Intellectualists

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammad-Rezaei 1
  • Akram Rahimi 2
  • Abdul-Hamid Fallah-Nijad 3
  • Yadullah Dadjoo 4
1 Professor of department of philosophy, Tehran University
2 PhD candidate of Islamic Instructions, Payam-e Noor University, Damavand Branch, Iran
3 Assistant Professor, Payam-e Noor University
4 Associate Professor, Payam-e Noor University
چکیده [English]

Today human rights take on a critical importance because these rights submit necessary evidence for countries and nations to develop and civilize their societies. Some of new-Moatazelite intellectuals, in line with western advocates of human right, believe that human rights are meta-religious. They believe that human and humanist beliefs are the foundations on the bases of which human rights are established and religion can not serve as basis for these rights. Thus, they interpret religion on the basis of human rights. In sharp contrast with this stance, the current research employs robust evidences - such as principle of theism in human rights, non-historicity of legal regulations, inability of Man in perceiving human rights and comprehensiveness of Islamic organization in value, thought and interactional systems- to criticize this position because, firstly, human knowledge fail to recognize human rights in an absolute manner and therefore intellectual ingenuity and intellectual development do not guarantee the exalted life of Man. Secondly, the claim that human-based beliefs serve as a basis for human rights is rejected and it is concluded that elevation of human rights depends on Islamic instructions which fulfills all legal needs of human societies.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Soroush
  • Shabestari
  • Man
  • Revelation