گناه و بخشایش در داستان‌های برادران گریم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.

10.22034/ra.2019.90226.2187

چکیده

این مقاله در پی بررسی مضمون «گناه» و «بخشایش» در افسانه‌های برادران گریم است. روش پژوهش، مطالعه «بینامتنیّت خوانشی» با ارجاع درون‌متنی است. پس از بررسی کامل این دو موضوع در افسانه‌های حجم نمونه، این نتیجه به دست آمد که در این افسانه‌ها با دو رویکرد متفاوت به گناه و بخشایش روبه‌رو هستیم؛ نخست رویکردی که آموزه‌های مسیحیّت در آن به‌ گونه‌ای کاملاً هواخواهانه و جانبدارانه دیده می‌شود؛ و دوم رویکردی که فارغ از صبغه‌های آموزگانی دین مسیح، نگرشی وسیع‌تر و برخاسته از ادیان و مذاهب باستانی دارد. از نتایج دیگر این پژوهش دوگانگی ممنوعیت‌ها و واکنش‌های اشخاص است که طبق آن به دو گروه برمی‌خوریم؛ نخست ممنوعیت‌هایی که بعضاً از سر خودخواهی یا بی‌دلیل و سخت‌گیرانه وضع شده‌اند؛ و دوم ممنوعیّت‌هایی که صرفاً برای حفظ اشخاص از خطرهای احتمالی مطرح می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sin and Forgiveness in Grimms’ Tales

نویسندگان [English]

  • Zahra Taheri Sarteshnizi 1
  • Asghar Rezapoorian 2
  • Amirhussein Hemati 3
1 PhD Candidate in Persian Language and Literature, Azad University, Shahrekord Branch
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Azad University, Shahrekord Branch
3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Azad University, Shahrekord Branch
چکیده [English]

This research intends to investigate the themes of sin and forgiveness in Grimms’ tales. The method employed by this research was intertextuality reading with intra-textual referencing. Analyzing the contents for the themes showed that these tales have adopted two different approaches toward sin and forgiveness. In the first approach the evidences of Christian doctrines are shown in a biased manner. In the second approach, however, in addition to Christian doctrines, the evidences of ancient religions and sects have become manifest through a more expanded angle of look. Also the findings revealed a duality toward prohibitions and reaction of characters on the basis of which two groups could be identified. First, the prohibitions which were imposed strictly, unreasonably and selfishly and the second prohibitions imposed for securing people fro possible dangers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intertextuality
  • Common Tales
  • Grimm Brothers
  • Sin
  • Forgiveness