همگرایی عقل و سیاست در حکمت متعالیه جوادی آملی بر اساس نظریه هرمنوتیک اندیشه‌شناسانه اسکینر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام، دانشگاه مازندران.

10.22034/ra.2019.94203.2230

چکیده

این پژوهش با اعتقاد به ضرورت بومی‌سازی علوم سیاسی و با هدف غنای نظری این الگوی بومی و بر مبنای هرمنوتیک اندیشه‌شناسانه اسکینر رابطه عقل و سیاست در منظومه معرفتی جوادی آملی را می‌کاود و با فرض استواربودن سیاست در نظر وی بر بنیادهای عقلانی و فروریختن آن در صورت قطع ارتباط با عقل، این موضوع را تبیین می‌کند. در نظر جوادی آملی، عقل مفتاح و مصباح تمام مراتب سیاست است و گستره وسیعی از سیاست را در بر می‌گیرد. تمامی پرسش‌های اساسی سیاست، از جمله مشروعیت حکومت، کیستی حاکم، غایت حکومت و سیاست، وظایف حکومت، آرمان‌شهر ترسیم‌شده، ویژگی‌های کارگزاران سیاسی، پیوند دین و سیاست، تشخیص مصالح جامعه و نحوه مدیریت سیاسی، در اکثر وجوهش با عقل همگرا است و در صورتی که عقل گوشه‌نشین عرصه سیاست شود سیاست نیز کارایی‌اش را ازدست خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convergence of Reason and Politic in Transcendental Wisdom of Ayatollah Javadi Amoli on the Basis of Ideonomy Hermeneutic Theory of Skinner

نویسندگان [English]

  • Rahmat Abbas-Tabaar 1
  • Mohammad Zare-Poor Naqibi 2
1 Assistant Professor in Department of Politics, Mazandaran University
2 M.A in Islamic Political Thought, Mazandaran University
چکیده [English]

Believing in necessity of localizing politics and aimed at theoretical enriching of local model, the current research intends to investigate the relationship between reason and politic in epistemology of Ayatollah Javadi Amoli on the basis of ideonomy hermeneutic theory of skinner.  Assuming that in Javadi Amoli’s view, politic is established on pillars of reason and if not, it is spoiled; this study has delved into his views concerning this issue. The findings of this study show that in the view of Javidi Amoli enlightens and guides all levels of politics and encompasses an extensive arena of politic. It is concluded that all dimensions of politic including legitimacy of government, the attributes of governor, the objectives of government and politic, the duties of government, the envisioned utopia, attributes of political agents, union of religion and politic, identifying interests of society and quality of political management converge with reason. So, politic divested of reason is not efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rationality
  • Transcendental Wisdom
  • Politic
  • Hermeneutic
  • Epistemology