بررسی تاثیر نفس شناسی ابن سینا در آرای ویلیام اوورنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.22034/ra.2023.559394.2801

چکیده

از جمله پژوهشها در عالم فلسفه، بررسی تاثیر و تاثر فلاسفه در یکدیگر می باشد. با ترجمه کتاب ششم طبیعیات شفا به زبان لاتین، نفس شناسی ابن سینا مورد توجه فلاسفه مدرسی قرار گرفت. ویلیام اوورنی جزء فیلسوفانی است که از نفس شناسی ابن سینا تاثیر پذیرفته است اما این تاثیر پذیری مغفول مانده است. می توان گفت نحوه مواجهه اوورنی با ابن سینا مسبب اصلی این غفلت است؛ چرا که این فیلسوف پاریسی تاثیرپذیری خود را از ابن سینا یا اظهار نمی کند و مطالب وی را به خود نسبت می دهد یا اظهار کرده و بعدا به اگوستین نسبت داده شده است و یا تحریف می کند. ویلیام اوورنی تحت تاثیر ابن سینا برای توجیه خودآگاهی و اثبات وجود نفس و تغایر آن با بدن فرضیه انسان معلّق را مطرح می کند ولی آن را به خود نسبت می دهد. همچنین بیان ابن سینا را در تجرد نفس ذکر می کند ولی این بحث امروزه به نظریه اگوستینیِ معروف شده است. در بحث بقاء نفس، اوورنی نظریه ابن سینا را، که به بقاء فردی نفوس قائل است، تحریف و نظریه وحدت نفوس را به ابن سینا نسبت داده است نظریه ای که با تصور مسیحیت از حیات اخروی ناسازگار بوده و در نتیجه، این تحریف منجر به مخالفت کلیسا با ترویج اندیشه ابن سینا شده است. بررسی نظریه اوورنی درباره نفس و احکامش و مقایسه آن با آرای ابن سینا با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی ساختار این پژوهش را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Ibn sina’s psychology and William of Auvergne

نویسنده [English]

  • Sohrab Haghighat
department of Islamic philosophy, faculty of theology, azarbaijan shahid madani university, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Among the researches in the philosophy is the study of the effect and impression of philosophers on each other. With the translation of the sixth book of the physics of Healing into Latin, Avicenna's psychology attracted the attention of scholastic philosophers. William of Auvergne is one of the philosophers who was influenced by Ibn Sina's psychology, but this influence has been neglected. Under the influence of Ibn Sina, William proposes the hypothesis of the suspended man to justify self-awareness and prove the existence of the soul and its distinction from the body, but attributes it to himself. He also mentions Ibn Sina's statement on the immateriality of the soul, but this discussion is now known as the Augustinian theory. In the discussion of the immortality of the soul, William of Auvergne has distorted Ibn Sina's theory, which believes in the individual immortality of the soul, and attributed the theory of the unity of the soul to Ibn Sina, a theory that is incompatible with the Christian concept of the afterlife, and as a result, this distortion leads to the church has opposed Ibn Sina's thought. Examining Auvergne's theory about the soul and its attributes and comparing it with Ibn Sina's opinions based on analytical-comparative method forms the structure of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soul
  • self-awareness
  • immateriality
  • suspended man
  • simplicity
  • Ibn sina
  • William of Auvergne