بررسی مفهوم آزادی در اندیشة شهید مطهری و یاسپرس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کلام و فلسفه دین، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری دین پژوهی،دانشگاه ادیان ومذاهب،قم،ایران

10.22034/ra.2023.545468.2736

چکیده

مسئله آزادی همواره در طول تاریخ موردتوجه بوده و با نگاه به تاریخ فلسفه درمی‌یابیم نظریه آزاد بودن انسان همیشه مورد بحث‌وبررسی قرار گرفته  است. آزادی همواره به‌عنوان یک نیاز اساسی و شاخص در زندگی فردی و اجتماعی، مطرح بوده است. دولت‌ها، زمانی از اعتبار کافی برخوردار خواهند بود که رابطه‌شان با آزادی را مطابق قوانین و شرایط حفظ کنند. اما به‌رغم کارآمدی مفهوم آزادی در حکومت‌ها و جوامع، میزان و نوع بهره‌مندی از آزادی، همواره منشأ اختلاف بین اندیشمندان و فلاسفه بوده است. این امر، ناشی از نوع رویکرد و ادراک فلاسفه از هستی و انسان است. در این بین شهید مطهری و یاسپرس از متألهین و اندیشمندانی هستند که نظرات ارزشمندی در این زمینه دارند؛ بنابراین هدف این پژوهش آن است که ضمن بیان مفهوم آزادی، جایگاه آن در اندیشه مطهری و یاسپرس مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های این پژوهش عبارت از اینکه: شهید مطهری و یاسپرس آزادی را یک امر مهم و اساسی در زندگی انسان‌ها می‌دانند، ضمن اینکه از نظر ایشان آزادی­ ای دارای ارزش است که در ارتباط با خدا باشد. از نظر آن‌ها آزادی وجه ممیز انسان از سایر اشیا و حیوانات است. شهید مطهری آزادی را وسیله‌ای برای طریقت می‌داند، اما یاسپرس تا آخر به آزادی وفادار می‌ماند و بر آن تأکید می‌کند. این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Concept of Freedom in the Views of Shahid Motahari and Jaspers

نویسندگان [English]

  • Yousef Daneshvar Nilou 1
  • Zahra Tahmasebi Bakti 2
1 Associate Professor in Department of Kalam and Philosophy of Religion, Imam Khomeini Education and Reserch Institute, Qom, Iran.
2 PhD Candidate in Religious studies.University of Religions and Denominations, Qom, Iran.
چکیده [English]

Freedom has attracted attention in the long run of history. A glance at the history of philosophy shows that the theory of human freedom has been long discussed. Freedom has been a critical need and a standard in the social and individual life of Man. Therefore, states build popular credibility only when they secure their relationship with freedom according to the regulations and conditions. Yet, despite the agreement on the efficiency of this concept in governments and communities, philosophers and thinkers have disputed the quality and quantity of applying freedom. Among these thinkers, Shahid Motahari and Jaspers hold valuable views on freedom. Thus, this research is intended to explain the concept of freedom and investigate this concept from the views of Shahid Motahari and Jaspers. It was revealed that both thinkers view freedom as a critical issue in human life. Also, they believe that valuable freedom is one that pertains to God. In the view of both thinkers, freedom is the point of distinction between humans and non-humans. However, Shahid Motahari believes that freedom is a path toward elevation while Jaspers stays loyal to the freedom itself and puts emphasis on it. This descriptive-analytical research is conducted through the library method.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Motahari
  • Jaspers
  • Human
  • Existentialism