رابطه انسـان، نبـی و روح القـدس در باورپذیری عصمت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه ادیان و فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه کاشان

10.22034/ra.2023.553252.2771

چکیده

از مصادیق روح ­القدس در قرآن کریم، روح پاک اعطا شده به پیامبران در امر نبوت است که سبب عصمت پیامبران نیز می­ شود. در پی چنین مصونیتی، الگوسازی آنان برای بشر دشوار به نظر می­ رسد. این پژوهش، با یافتن ارتباط دو متغیر روح ­القدس و عصمت، به جوانب پنهان آن در هدایت ابناء بشر، ضمن تصریح به مقام والای انسان، به‌موازات رهبری انبیا به‌عنوان مرسلان وحی الهی، نقش روح ­القدس در ایمن ­سازی در برابر گناه برای نبی و غیر نبی را  تبیین کرده است؛ بنابراین، شرح دو متغیر مذکور، با روش تحلیل محتوا و توجه به سلسله‌مراتب روح و نزدیکی یا دوری انسان­ ها به این مراتب، جایگاه والا یا پست انسان در مقابله با گناه صورت گرفت و تمایزات بین انسان و نبی، از منطق استواری برخوردار گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Prophet, Man and the Holy Spirit in the Belief on Infallibility

نویسندگان [English]

  • Azam sadat Shabani 1
  • Mohsen Ghasempour 2
  • Hossein Heidari 3
1 Ph.D. in Quran and Hadith Sciences from Kashan University
2 Professor in the Department of Quranic and Hadith Sciences of Allameh Tabatabai University
3 Associate Professor in Department of Religions and Philosophy, Faculty of Literature, Kashan University
چکیده [English]

Among the manifestations of the Holy Spirit in the holy Quran is the immaculate spirit endowed to the prophet through prophethood which brings about their infallibility. Such an endowed immunity renders it difficult to take the prophets as a model for ordinary people. The current research is an attempt to find the relationship between the two variables of “the holy spirit” and “infallibility” and their hidden dimensions in guiding human beings while emphasizing the sublime rank of Man, parallel to the leadership of the prophets as the messengers of divine revelation. Also, the role of the Holy Spirit in the immunity of the prophets and non-prophets against committing sin is explained. Thus, these two variables were expounded through content analysis while considering the hierarchy of the spiritual ranks, the position of Man in relation to these ranks, the high or low position of Man in resistance against committing sin as well as distinctions between man and the prophets.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Spirit
  • Infallibility
  • Prophet
  • Man
  • Holy Quran