واکاوی مبانی نظری و فلسفی نظریه های توسعه منابع انسانی و مقایسه تطبیقی آن با آموزه های دین مبین اسلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

10.22034/ra.2023.555833.2785

چکیده

امروزه توسعه منابع انسانی محور پیشرفت و توسعه جوامع و سازمان ها می باشد. از این رو در طول اعصار مختلف مفاهیم و رویکردهای متنوعی در حول نظریه های یادگیری به منظور تحقق و نهادینه سازی توسعه کارکنان معرفی شده اند. رویکردهایی که ابعاد گوناگونی چون خرد مایه‌های نظری و فلسفی و نیزسازوکارهای اجرایی با یکدیگر متفاوت می‌باشند. این نظریات غالبا منطبق با شرایط و زیست بوم کشورهای مبداء  می باشند از این رو اجرای آنها در کشورهای دیگر غالبا  نتایج متفاوتی را در پی داشته است. چالشی که مصادیق آن در نظام توسعه و آموزش دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی کشور فراوان می باشد. در چنین شرایطی شناخت و آگاهی از وجوه افتراق و اشتراک نظریه های این حوزه و انطباق آن با ارزش ها و شرایط حاکم بر جامعه شرط لازم جهت بومی سازی و بکارگیری این گونه نظریه ها در سازمان ها می باشد. از این رو در این پژوهش واکاوی مبانی نظری و فلسفی نظریه های توسعه منابع انسانی و تطبیق آن با آموزه های دین مبین اسلام هدف اصلی پژوهش می باشد. در این مقاله پس از واکاوی مفاهیم و نظریه های حوزه توسعه منابع انسانی با   یهره گیری از آیات و روایات  و متون دینی در شش عامل اصلی نگاه به انسان، سرشت انسان، تمرکز بر زمان، جبر و اختیار، عینی گرایی/ نسبی گرایی و کل نگری/ جزء نگری نظریات مذکور با آموزه های دین مبین اسلام مورد مقایسه قرار گرفت.  نتایج نشان می دهد الگوی اسلامی به توسعه منابع انسانی به عنوان یک راهنمای واقع بینانه و ارزشمند پیش روی مدیران کشور،  می تواند به آن ها در مسیر غلبه بر چالش های پیش رو در توسعه منابع انسانی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of theoretical and philosophical foundations of theories of human resource development and its comparative comparison With the teachings of the religion of Islam

نویسندگان [English]

  • Hassan Kavyani
  • Mahdi Mohammadrezaie
PhD in Human Resource Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the development of human resources is the focus of progress and development of societies and organizations. Therefore, throughout the ages, various concepts and approaches have been introduced around learning theories in order to realize and institutionalize employee development. Approaches that differ from each other in various aspects such as the wisdom of theoretical and philosophical principles as well as implementation mechanisms. These theories are often in accordance with the conditions and ecology of the countries of origin, therefore, their implementation in other countries has often resulted in different results. A challenge that has many examples in the development and training system of executive bodies and the private sector of the country. In such a situation, knowledge and awareness of the differences and commonalities of the theories of this field and its adaptation to the values ​​and conditions governing the society is a necessary condition for the localization and application of such theories in organizations. Therefore, in this research, analyzing the theoretical and philosophical foundations of human resource development theories and adapting it to the teachings of Islam is the main goal of the research. In this article, after analyzing the concepts and theories in the field of human resources development, using verses, traditions and religious texts, in the six main factors of looking at human beings, human nature, focusing on time, determinism and free will, objectivism/relativism and totality. Negri / Juz Negri the mentioned theories were compared with the teachings of the religion of Islam. The results show that the Islamic model for the development of human resources as a realistic and valuable guide for the managers of the country can help them overcome the challenges ahead in the development of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Man in Islam
  • human resource development
  • philosophical foundations of human resource development