دوره و شماره: دوره 20، شماره 50، علمی پژوهشی، اسفند 1402، صفحه 5-270