تبیین عمل یا کنش‌گری انسان در سنت فکر اسلامی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی بازخوانی مؤلفه‌های عمل‌ساز (قدرت، اراده، علم و اختیار)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22034/ra.2023.563295.2821

چکیده

تبیین عمل با توسل به عناصر شناختی و انگیزشیِ عامل مانند شناخت، میل، قصد و ... از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه فلسفه عمل است. پرسش اصلی در این مقاله بررسی ویژگی‌هایی است که رفتار آدمی را به عمل تبدیل می‌کند. تعریف عمل و تعیین عناصر اساسی آن، به هم وابسته‌اند. این بدان معناست که مشخص‌کردن عناصر اساسی عمل، همان معیارهایی هستند که رفتاری را به عمل تبدیل می‌کنند. در سنت فکرِ غربی، باور، میل و اراده، عناصر تعیین‌کننده برای تبیین عمل محسوب شده‌اند و حال آنکه در سنت فکر اسلامی بیشتر بر مفهوم قدرت، اختیار و اراده تأکید شده است. تحلیل مفاهیم یادشده از منظر فیلسوفان و متکلمان اسلامی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در دستور کار قرار گرفت و نتیجه آن ارجاع مؤلفه‌های یادشده به مؤلفه علم شد آن هم علم به معنای علم عملی. براساس تبیینی که علامه طباطبایی دراین‌باره ارائه داده است نه مفهوم قدرت و نه میل و نه اختیار و نه حتی اراده که این مفهوم علم عملی است که نقش اساسی در تبیین عمل و تمییز آن از رفتار را بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expounding Man’s Action or Activism in Islamic Intellectual Tradition Emphasizing the Views of Allamah Tabatabaei: Reviewing Factors Involved in Action (Might, Will, Knowledge, Choice)

نویسندگان [English]

  • Ahmad A’bedi A’rani 1
  • Hamid Ehtesham-Kia 2
1 Associate Professor in Department of Islamic Theology and Philosophy, University of Qom, Qom, Iran.
2 PhD in Philosophy and Theology, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Explaining actions through cognitive and motivational components such as cognition, desire, intention and etc. is amongst the most important issues in the philosophy of action. The main goal of this research is studying the qualities that convert Man’s behavior into action. Defining action and explaining the basic factors involved in it are two interconnected issues, i.e. the identified factors involved in action exactly correspond the criteria (qualities) which convert behavior into action. In Western intellectual tradition belief, desire and will are the most critical factors determining action while in the Islamic intellectual tradition more emphasis is laid on the concepts of might, choice and will. The present study examined the aforementioned concepts in the views of Islamic philosophers and theologians in the light of Allamah Tabatabaei. It was concluded that knowledge, above all, practical knowledge is the most critical factor involved in Man’s action. According to Allamah Tabatabai, compared to might, desire, will and choice, it is the practical knowledge that carries the most critical role in determining action and distinguishing it from behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Might
  • Choice
  • Practical Knowledge
  • will
  • desire
  • action