تبیین عمل یا کنش‌گری انسان در سنت فکر اسلامی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی، بازخوانی مؤلفه‌های عمل‌ساز (قدرت، اراده، علم و اختیار)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

10.22034/ra.2023.563295.2821

چکیده

تبیین عمل با توسل به عناصر شناختی و انگیزشیِ عامل مانند شناخت، میل، قصد و ... از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه فلسفه عمل است. پرسش اصلی در این مقاله بررسی ویژگی‌هایی است که رفتار آدمی را به عمل تبدیل می‌کند. تعریف عمل و تعیین عناصر اساسی آن، به هم وابسته‌اند. این بدان معناست که مشخص‌کردن عناصر اساسی عمل، همان معیارهایی هستند که رفتاری را به عمل تبدیل می‌کنند. در سنت فکرِ غربی، باور، میل و اراده، عناصر تعیین‌کننده برای تبیین عمل محسوب شده‌اند و حال آنکه در سنت فکر اسلامی بیشتر بر مفهوم قدرت، اختیار و اراده تأکید شده است. تحلیل مفاهیم یادشده از منظر فیلسوفان و متکلمان اسلامی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در دستور کار قرار گرفت و نتیجه آن ارجاع مؤلفه‌های یادشده به مؤلفه علم شد آن هم علم به معنای علم عملی. براساس تبیینی که علامه طباطبایی دراین‌باره ارائه داده است نه مفهوم قدرت و نه میل و نه اختیار و نه حتی اراده که این مفهوم علم عملی است که نقش اساسی در تبیین عمل و تمییز آن از رفتار را بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of human action or activism in the tradition of Islamic thought with Allameh Tabatabai's point of view

نویسندگان [English]

  • Ahmad A’bedi A’rani 1
  • Hamid Ehteshamkia 2
1 Associate Professor in Department of Islamic Theology and Philosophy, University of Qom.
2 PhD Candidate of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom.
چکیده [English]

Explaining action by appealing to cognitive and motivational elements of the agent such as cognition, desire, intention, etc. is one of the most important topics in the field of philosophy of action. The main question in this article is to examine the characteristics that turn human behavior into action. Defining the action and determining its basic elements are interdependent. This means that identifying the essential elements of action are the criteria that transform behavior into action. In the tradition of Western thought, belief, desire, and will are the determining elements for explaining action, while in the tradition of Islamic thought, more emphasis is placed on the concept of power, authority, and will. The analysis of the mentioned concepts from the perspective of Islamic philosophers and theologians was put on the agenda with emphasis on the view of Allameh Tabatabai, and the result was the reference of the mentioned components to the component of science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • discretion
  • knowledge
  • will
  • desire
  • action