نقد و بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره ی حقیقت انسان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم

2 استاد دانشگاه قم

3 استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

10.22034/ra.2023.558125.2799

چکیده

یکی از پرسش های دیرین ذهن بشر و زیربنای علوم انسانی، چیستی حقیقت و ماهیت انسان است؛ در سنت کلامی اسلام نیز، موضوع انسان شناسی از دیرباز در کانون توجه بوده و نقطه مرکزی این کانون، بررسی یگانه یا دوگانه انگاری و مجرد یا مادی بودن حقیقت انسان است؛ در این میان قاضی عبدالجبار به عنوان نماینده جریان معتزلی با رویکردی مبتنی بر عقل حس گرا به طور مبسوط نظریه"هیکل محسوس" را طرح و دنبال میکند؛ در این نظرگاه، انسان، حقیقتی ورای همین بدن محسوس ندارد؛ مهمترین دلیلی که قاضی عبدالجبار بر ادعای خویش اقامه میکند از این قرار است که وقوع فعل ابتدایی از اندام های بدن، نشانه آن است که فاعل، همین اندام است که در محل وجود قدرت خویش، فعلی را انجام می دهد؛ طبیعی است که انکار حیات برزخی یکی از مهمترین پیآمدهای پذیرش این دیدگاه است چرا که در برزخ، هیکل محسوس نابود شده است و در این دیدگاه حقیقتی ورای این هیکل محسوس به رسمیت شناخته نشده است؛ همچنین مسائلی چون معاد جسمانی، مسخ، رویای صادقه و تجربه های نزدیک به مرگ در تقابل جدی با این نظریه هستند؛ آنچه تحقیق حاضر را از سایر تحقیقات مشابه ممتاز میسازد تمرکز بر بررسی دیدگاه شخصیتی است که علی رغم نفوذ تاثیر اندیشه او بر متکلمان امامی هم عصر خود، به طور مستقل مورد داوری قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Qazi Abdul Jabbar Mu'tazili's view on the truth of man

نویسندگان [English]

  • Ali Allahbedashti 2
  • Reza Berenjkar 3
2 Professor of Philosophy and Theology Department of Qom University
3 Professor of the Faculty of Theology, Farabi University, Tehran
چکیده [English]

One of the ancient questions of the human mind and the foundation of human sciences is what is the truth and human nature; In the theological tradition of Islam, the subject of anthropology has been in the center of attention for a long time, and the central point of this center is the examination of the oneness or dualism and the singleness or materiality of human truth; In the meantime, Qazi Abdul Jabbar, as a representative of the Mu'tazili movement, with an approach based on sensuous reason, extensively proposes and follows the theory of "perceptible structure"; In this point of view, man has no truth beyond this tangible body The most important reason that Qazi Abdul Jabbar gives for his claim is that the occurrence of the primary verb from the organs of the body is a sign that the subject is the same organ that performs the action in the place of its power. It is natural that the denial of life in purgatory is one of the most important consequences of accepting this view, because in purgatory, the perceptible body has been destroyed, and in this view, no truth beyond this perceptible body has been recognized; Also, issues such as bodily resurrection, metamorphosis, true dreams, and near-death experiences are in serious conflict with this theory; What distinguishes this research from other similar researches is the focus on examining the perspective of a personality who, despite the influence of his thought on Imami theologians of his time, has not been judged independently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judge Abdul Jabbar
  • tangible body
  • purgatory
  • physical resurrection
  • true dream
  • near-death experiences