بررسی و نقد کمال انسان از منظر انسان‌شناسی پویشی، با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مبانی نظری اسلام، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/ra.2023.1988542.2855

چکیده

چیستی «کمال انسان» به عنوان یکی از مباحث مهم انسان‌شناسی، همواره مورد کنکاش اندیشمندان بوده است. در این میان، الهی‌دانان پویشی برمبنای دیدگاه خداباورانه‌ خاص خویش، برآنند که کمال انسان با خداگونه شدن وی محقق می‌شود. این دیدگاه، هرچند با نظر علامه طباطبایی و آیت‌الله مصباح یزدی همخوان است، لیکن در نحوه کمال انسان ‌-که ارتباط وثیقی با چگونگی توصیف خداوند دارد- اختلاف دارد. پیروان الهیات پویشی، خداوند را در حال تکامل و تغییر و تبدل می‌دانند و بر همین‌ اساس، کمال انسان را در تکاملی می‌دانند که در اثر وابستگی متقابل با سایرین پدیدار می‌شود و بدین ترتیب، تشبه به خدا و خداگونه شدن انسان را علاوه بر کم‌رنگ شدن، در هاله‌ای از ابهام فرومی‌برند.

این پژوهش، با روش توصیفی‌-‌تحلیلی و انتقادی، درصدد است تا نشان دهد که مبانی چنین دیدگاهی علاوه بر این‌که در برخی موارد فاقد دلیل است، با قواعد عقلی همچون استحاله تسلسل نیز در تناقض است. اشکال دیگری که بر این دیدگاه وارد است، عبارت است از معلق نمودن کمال انسان به شرایط محیطی و برابر دانستن آن با تکامل دائمی، بدون این‌که هیچ هدف ثابتی از غایت این کمال‌طلبی برای انسان مشخص باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Human Perfection from the Viewpoint of the Process Anthropology, with an Emphasis on Views of Allama Tabataba’i and Ayatollah Mesbah Yazdi

نویسندگان [English]

  • Mahdi Danayifard 1
  • Hosein Hojjatkhah 2
1 Doctoral student Faculty of Islamic Education and Thought University of Tehran Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Theoretical Foundations of Islam Faculty of Islamic Education and Thought University of Tehran Tehran, Iran
چکیده [English]

As an important subject in Anthropology, the nature of human perfection has always been explored by thinkers. For their part, process theologians, based on a theistic viewpoint specific to them, believe that human beings’ perfection is realized by their becoming God-like. This point of view, though tying in with Allama Tabataba’i’ and Ayatollah Mesbah Yazdi’s, differs from them in the type of human perfection, which, in turn, is closely connected with how God is described. Followers of process theology consider God as evolving and changing and transforming, and therefore deem human perfection to lie in an evolution that emerges from interdependence of human being and others. Thus, they make human being’s becoming God-like both fade and get shrouded in ambiguity. Using analytic-descriptive and critical methods, this study seeks to show that the foundations of that kind of viewpoint are not only lacking in reason, but also in contradiction with rational rules such as the impossibility of an infinite regress. Another problem with the viewpoint is that it makes human perfection dependent upon environmental conditions, and equates it with constant evolution, with no end of human perfectionism in view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allama Tabataba&rsquo
  • i, Anthropology, human perfection, Mesbah Yazdi, process theology