فهم قرآنی با انذار و هدایتگری اراده انسان در تلاقی ساحت های عقل نظری و عقل عملی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ایران

10.22034/ra.2023.557545.2795

چکیده

پرسش اصلی که زمینه‌ی این پژوهش را فراهم آورده است، برآمده از دغدغه مومنانه‌ای است مبنی بر اینکه متن مقدّس قرآن کریم، چه روش و معیاری را برای فهم بیان نموده است؟ برای پاسخ به این پرسش، با به کارگیری تفسیر آیه به آیه، تمام آیات مرتبط با فهم قرآنی استقراء شده است و پس از بررسی تفاسیر ناظر به آیات مزبور و مقوله بندی مفاهیم استنباط شده از آن‌ها، الگوی فهم قرآنی در ساحت تلاقی عقل نظری و عقل عملی ارائه گردیده است. فهم قرآنی هنگامی به طور کامل درک می‌شود که آثار آن تمام شئون نفس انسانی – اعم از ساحت نظر و عمل- را فراگرفته باشد. در این راستا، غایت انذار قرآنی برای تولید خشیت در جان انسانی و با هدایتگری اختیار او، معیاری را برای سنجش معانی و تقریب تفاسیر محتمل در اختیار «من» شخص مخاطب آیات قرآنی قرار می‌دهد. البته، کثرت تفاسیر شخصی از آن حیث که طولی می‌باشد، تشتت نظری را در پی نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qur'anic understanding with warning and guidance of human will in the intersection of theoretical and practical reason

نویسندگان [English]

  • Sayyed amir Sayyed jafari 1
  • habibollah daneshshahraki 2
1 PhD in Philosophy and Theology, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor in Department of Islamic Theology and Philosophy, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

The question that this research answer is, what method for understanding has been expressed in the holy text of the Holy Quran? By applying verse-by-verse interpretation, all the verses related to Quranic understanding are extrapolated, and after analyzing the interpretations of the verses and categorizing the concepts deduced from them, a model of Quranic understanding has been presented. That model is the Qur'anic understanding at the intersection of theoretical and practical reason. Quranic understanding is fully understood when its effects cover all aspects of the human soul. In this regard, the goal of the Quranic warning is to produce fear in the human soul, and with the guidance of his free will, it provides a criterion for understanding the possible meanings and interpretations of the Quranic verses. Of course, the plurality of personal interpretations will not lead to confusion in understanding because those interpretations are in levels that do not contradict each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'anic understanding
  • Qur'anic warning
  • theoretical reason
  • practical reason
  • hermeneutics of warning