تمایز مسئله ذهن-بدن در فلسفه ذهن معاصر و علم‌النفس صدرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فلسفه ذهن، مؤسسۀ آموزش عالی علوم شناختی. عضو هسته پژوهشی فلسفه ذهن وابسته به مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

10.22034/ra.2024.1987707.2849

چکیده

استدلال شده است بر اینکه مسئلۀ ذهن-بدن، مسئله‌ای مدرن است و در فلسفۀ یونان باستان و دوران میانه مطرح نبوده است. در این مقاله این استدلال‌ها بیان شده و بر پایۀ آنها نتیجه گرفته شده است که صورت‌بندی‌های متداول مسئلۀ ذهن-بدن باید بر دو قسم خاص و عام تقسیم شوند. برخی صورت‌بندی‌ها، شامل مسئلۀ نفس-بدن نیز می‌شوند. تفکیک مسئلۀ ذهن-بدن از دشوارۀ ذهن-بدن نیز به تعدد مسئله‌ها اشاره دارد. در گام بعدی، با شواهدی نشان داده‌ام که مسئلۀ محوری علم‌النفس صدرایی، مسئلۀ نفس-بدن است نه ذهن-بدن، بنابراین نمی‌توان راه‌حل‌ها و ایده‌های مربوط به مسئلۀ نخست را، راحل‌های کارآمد مسئلۀ دوم دانست. با این حال، می‌توان مسئلۀ ذهن-بدن را در برابر فلسفۀ صدرایی نهاد و از امکانات این فلسفه برای حل این مسئله مدد گرفت. این فعالیت تازه، مستلزم برخی بازنگری‌ها در مبانی یا نتایج علم‌النفس فلسفی صدرایی خواهد گردید. دستاورد این مقاله از سنخ درجۀ دوم (فرافلسفه) است و پیشنهادی محتوایی و روشی برای علم‌النفس صدرایی عرضه می‌کند.
 
* این پژوهش بر اساس طرح با کد پیگیری 17812 توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ایران مورد حمایت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Distinction of “Mind-Body” in Modern Philosophy of Mind and Sadraic Psychology

نویسنده [English]

  • Reza Dargahifar
Ph.D. in philosophy of Mind – Institute for Cognitive Science Studies. Department of Philosophy of Mind, affiliated to Iranian Institute of Philosophy
چکیده [English]

It is reasoned that mind-body is a modern issue and is not ever discussed in ancient Greek philosophy or middle Ages. The current study has reviewed these reasoning and concluded that typical categorizations of mind-body issue must be divided into general and specific. Separating the issue of mind-body from the problem of mind-body underlines the multiplicity of issues. Proofs are, then, submitted that axial issue in Sadraic psychology is soul-body rather than mind-body. Thus, the solutions and ideas from the earlier cannot be generalized into the latter. Despite that, it is possible to compare mind-body issue against Sadraic philosophy and use its advantages to solve the issue. Such a comparison stands in the need of some modification in the underpinnings or the conclusions of Sadraic philosophical psychology. These findings are meta-philosophical and offer suggestions for methodology and content of Sadraic psychology.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mind-Body Issue
  • Soul-Body Issue
  • Phenomenal Qualities
  • Awareness
  • Transcendental Wisdom