نقش حرکت جوهری در تحول وجودی انسان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری

چکیده

حرکت نشان از اشتداد هستی موجود متحرک دارد. لذا در تفکر صدرایی، حرکت امری وجودی است، نه ماهوی، ولی به دلیل اتحاد ماهیت با وجود، حرکت به جوهر نسبت داده می‌شود. معنای حرکت جوهری این است که هر صورت حادث، مشتمل بر آثار و کمالات صور قبلی نیز هست و جریان حرکت به نحو «لبس بعد از لبس» است. اثبات حدوث جسمانی نفس، وحدت نفس با قوای آن و جامع اکوان ثلاثه بودن انسان، از دست‌آوردهای حرکت جوهری است. صدرا بر مبنای «حدوث جسمانی نفس» و «حرکت اشتدادی جوهری»، نفس انسانی را در آغاز، جسمانی می‌داند که با حرکت تکاملی، مادی- مثالی و سپس مثالی محض خواهد شد و سرانجام به مرتبة تجرد عقلی می‌رسد. نفس حقیقتی ذومراتب است که بدن، مرتبة نازلة آن است و هر فعل و انفعالی که در یک مرتبه رخ دهد، با فعل و انفعال در مراتب دیگر مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Substantial Movement on the Transcendence of Human Soul

نویسندگان [English]

  • mehdi najafiafra 1
  • Maryam sadat Ziaraty 2
چکیده [English]

According to Mulla Sadra, motion is passing from potentiality to actuality gradually. He has not meant of substantial movement, the substance is moving, but the movement has been devoted to the being, not to the quiddity, because the essence unified with the being externally. According to Mulla Sadra’s philosophy all originated things are moving in a manner such as covering after covering. Approving the corporeal origination of soul, unity of the soul with its faculties and regarding human beings as the comprehensive being, is the results of substantial motion. He, on the basis of corporeal generation of the soul and substantial gradational motion, regards the human as a corporeal substance at the beginning which then can elevate from matter to quantitative ideas and then to intellectual truths. Accordingly, human souls have many gradations which the lowest is the body, so the souls are changing from one stage to the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Substantial Motion
  • Corporeal Generation of the Soul
  • theoretical Reason
  • practical reason