دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، اسفند 1387، صفحه 3-245 (شماره 17 و 18 در یک جلد منتشر شده است) 
4. کاربرد قرآنی واژه اُمّی

صفحه 85-101

سمیه حاجی بابایی ارکی