کلیدواژه‌ها = طبیعت
انسان شناسی منسیوس

دوره 20، شماره 49، شهریور 1402

10.22034/ra.2023.560909.2811

قربان علمی


تحلیل جنسیت از نگاه مولانا بر مبنای نظریات انسان‏ شناسی (با تا کید بر فیونا بوی)

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 193-214

10.22034/ra.2022.527792.2640

رودابه خاکپور؛ عظیم حمزئیان؛ محمود شیخ


هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

دوره 9، شماره 28، اسفند 1391، صفحه 31-51

عبدالله حاجی علی لالانی؛ کریم عبدالملکی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


صورت پردازی مفهوم انسان و چگونگی تأثیر آن بر اندیشه سیاسی؛هابز و جوادی آملی

دوره 8، شماره 26، آبان 1390، صفحه 119-141

احمد شفیعی؛ عبدالله حاجی زاده؛ محسن سلگی