دوره و شماره: دوره 11، شماره 31، شهریور 1393، صفحه 5-185 
جایگاه معنویت و تجارب اوج از دیدگاه آبراهام مزلو

صفحه 27-53

حسین حیدری؛ جواد روحانی رصاف؛ خدیجه کاردوست


تبیین رویکرد عرفای مسلمان نسبت به فرح و شادمانی با توجه به آیات و روایات

صفحه 97-124

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ زینب رضاپور