دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 5-188 
نقش عقل در معرفت دینی و کاستی های آن

صفحه 29-47

حامد علی اکبرزاده؛ محمد محمد رضایی


نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود از منظر قرآن

صفحه 49-68

فرشته سقا؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابراهیم شفیعی سروستانی


اکتساب زبان از دیدگاه قرآن و روان شناسی

صفحه 93-107

حمیدرضا ایمانی فر؛ علی اصغر کاکوجویباری؛ محمدسعید فیاض؛ فرهاد شقاقی