دوره و شماره: دوره 12، شماره 33، مرداد 1394 
ادله تجرد نفس از دیدگاه فخر رازی

صفحه 29-50

حامده خادم جهرمی؛ محمد سعیدی مهر


بررسی مسئله روح در شبیه سازی انسان

صفحه 97-116

سمانه اسفندانی؛ محمد رضا امام؛ حنانه نصرت خوارزمی