دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، اسفند 1391، صفحه 5-170 

علمی - پژوهشی

رابطه خدا با انسان؛ تمثل، تجسد یا تجلی؟

صفحه 5-30

نسرین علم مهرجردی؛ محمدکاظم شاکر


هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

صفحه 31-51

عبدالله حاجی علی لالانی؛ کریم عبدالملکی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


تبیین مفهوم لذت و اقسام آن از منظر غزالی

صفحه 79-98

عین الله خادمی؛ حمیدرضا حاجی بابایی


هویت شناسی نماز در مثنوی معنوی

صفحه 117-140

مجید صادقی حسن آبادی؛ هاجر نیلی احمدآبادی