دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، آبان 1390، صفحه 5-141