دوره و شماره: دوره 16، شماره 41، شهریور 1398، صفحه 5-242 

علمی - پژوهشی

خانواده در نظام حکمت عملی ابن‌سینا

صفحه 5-24

10.22034/ra.2019.73033.2039

منصوره بخشی؛ مجید صادقی؛ سید مهدی امامی جمعه


بررسی تأثیر مبانی انسان‌شناسی صدرا در مسئله دعا

صفحه 25-42

10.22034/ra.2019.78714.2092

مروه دولت ابادی؛ عین الله خادمی؛ عبداله صلواتی؛ لیلا پور اکبر