دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، آبان 1390، صفحه 5-141 
3. کمال پذیری انسان؛ نقطه عزیمت در گفتمان ادیان

صفحه 43-71

محمدکاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی حرمی