دوره و شماره: دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-230 
10. توصیفات قرآن کریم و کتاب مقدسِ یهودیان از دشمن

صفحه 187-213

اعظم سادات شبانی؛ سهیلا جلالی کندری


11. قضا و قدر و سرنوشت انسان از منظر ابن سینا و فخر رازی

صفحه 215-230

سیدعقیل میرفتاحی؛ علی مرادخانی؛ رضا اکبری