دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، مرداد 1385، صفحه 7-200