دوره و شماره: دوره 10، شماره 30، بهمن 1392، صفحه 5-175 

علمی - پژوهشی

بررسی کارکرد معنابخشی دین در اندیشه علامه طباطبایی

صفحه 5-25

قربان علمی؛ مریم چنگی آشتیانی