دوره و شماره: دوره 10، شماره 29، شهریور 1392، صفحه 5-185 
جستاری در چیستی و چگونگی مسخ انسان

صفحه 83-107

محمدتقی شاکر اشتیجه؛ محمود قیوم زاده