دوره و شماره: دوره 13، شماره 36، اسفند 1395 
تأویل سهروردی از حقیقت حب در قرآن

صفحه 31-49

10.22034/ra.2017.24403

نرگس اسکندری وفایی؛ سحر کاوندی؛ طاهره کمالی زاده