دوره و شماره: دوره 17، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 5-249 
روش‌های کسب معرفت در تربیت عقلانی از منظر فارابی

صفحه 93-117

10.22034/ra.2021.116743.2422

فریبا عادل زاده نایینی؛ رضاعلی نوروزی؛ جهانبخش رحمانی