دوره و شماره: دوره 14، شماره 37، شهریور 1396، صفحه 5-250 

علمی - پژوهشی

مرگ و جاودانگی در اندیشه میرداماد

صفحه 5-24

10.22034/ra.2017.27530

ریحانه داودی کهکی؛ سید عباس ذهبی