بنیاد معرفتی ساختار علم کلام

دوره 3، شماره 7، مرداد 1385، صفحه 113-144

اسحاق طاهری


معنای تجدّد درکلام جدید

دوره 2، شماره 5، اسفند 1384، صفحه 123-149

سیّد جمال میرمحمّدی


تاریخ و هویت جنبش دانشجویی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1384، صفحه 127-155

مرتضی شیرودی


ریشه های منازعه بین ایران و آمریکا

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 91-104

علی اکبر علیزاده


مسئله تجرد نفس از دیدگاه سید مرتضی و علامه حلی

دوره 16، شماره 41، شهریور 1398، صفحه 93-116

10.22034/ra.2019.72996.2038

سید محمدعلی دیباجی؛ سعید پاشائی


دین انسانی یا انسان دینی

دوره 7، شماره 24، اسفند 1389، صفحه 95-132

مجید صادقی حسن آبادی و هاجر نیلی احمدآبادی


بررسی تطبیقی رابطه نفس و بدن در نظام فلسفی ملاصدرا و برگسون

دوره 8، شماره 26، آبان 1390، صفحه 103-118

علی پیری؛ فرمان ایسماعیلوف


تکامل نفس انسانی: بررسی دو تفسیر از حرکت جوهری در اندیشه ملاصدرا

دوره 16، شماره 42، اسفند 1398، صفحه 107-125

10.22034/ra.2019.82064.2125

محمد رسول آهنگران؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ محمد رضا ضمیری؛ مهدیه علوی فر


فرجام نفوس انسانی پس از مرگ بدن در اندیشه ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 29، شهریور 1392، صفحه 109-134

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه زارع


تکریم انسان از منظر اسلام و لیبرالیسم

دوره 8، شماره 25، شهریور 1390، صفحه 111-129

آیت مظفری


نقش اجتهاد در تدوین علوم انسانی اسلامی

دوره 7، شماره 23، شهریور 1389، صفحه 115-130

حسن معلمی


هدف و ساز وکار های سیاست خارجی در اسلام

دوره 6، شماره 19، شهریور 1388، صفحه 115-137

محسن محمدی الموتی


مقایسه معنای زندگی از دیدگاه محمدتقی جعفری تبریزی و فریدریش نیچه

دوره 10، شماره 30، بهمن 1392، صفحه 115-134

حسن رضازاده؛ محمدرضا رحمانی اصل


هویت شناسی نماز در مثنوی معنوی

دوره 9، شماره 28، اسفند 1391، صفحه 117-140

مجید صادقی حسن آبادی؛ هاجر نیلی احمدآبادی


خلود از منظر مولانا جلال الدین بلخی و مقایسه آن با نظرگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 33، مرداد 1394، صفحه 117-141

ملیحه محمودی؛ حسن ابراهیمی


مبانی انگیزشی در اسلام

دوره 5، شماره 16، شهریور 1387، صفحه 119-143

10.22034/ra.2008.26964

امیر حمزه مهرابی