بررسی تطبیقی معنای «منافق» و «بیماردل» در قرآن کریم

دوره 17، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 143-157

10.22034/ra.2021.114451.2395

شبیر فیروزیان؛ هادی نصیری؛ محمد جواد نوروزی


ناکارآمدی «معرفت عرفانی منهای شریعت» از نگاه انسان شناسی اسلامی

دوره 19، شماره 47، شهریور 1401، صفحه 147-165

10.22034/ra.2021.541815.2717

کاوس روحی برندق؛ ابراهیم فرجی؛ سید محمد باقر عبادی


بررسی ترقی و تکامل انسان در بهشت از منظر قرآن کریم

دوره 17، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 159-180

10.22034/ra.2021.121869.2483

رضوانه نجفی سواد رودباری


مؤلفه‌های معنایی واژه «فرح» در گفتمان قرآن کریم با تأکید بر روابط هم‌نشینی

دوره 18، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 177-198

10.22034/ra.2021.526190.2634

غلامرضا خوش نیت؛ مصیب صیادی؛ مهدی شوشتری


حدیث «من رآنی ...» در نگره عارفان

دوره 17، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 181-200

10.22034/ra.2021.110722.2364

رضا حسینی فر


تحلیل جنسیت از نگاه مولانا بر مبنای نظریات انسان‏ شناسی (با تا کید بر فیونا بوی)

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 193-214

10.22034/ra.2022.527792.2640

رودابه خاکپور؛ عظیم حمزئیان؛ محمود شیخ


ظرفیت های شناختی انسان؛ ابزاری در تحقق سیاست های حوزه علم و فناوری اقتصاد مقاومتی

دوره 18، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 199-218

10.22034/ra.2021.121595.2481

محمدحسین رحمتی؛ اعظم میرزمانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ روح اله ابراهیمی


بررسی تطبیقی عصمت انبیا در اندیشه عضدالدین ایجی، ابن‌ابی‌الحدید و سید حیدر آملی

دوره 17، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 213-227

10.22034/ra.2021.120663.2466

علیرضا عبدالرحیمی؛ مهدی دهباشی؛ سید حسین واعظی


نقش نگاه هستی شناسانۀ شهید سلیمانی بر رفتار مجاهدانۀ او

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 215-238

10.22034/ra.2022.528285.2647

سیامک باقری چوکامی؛ حسن حاجی‌شاه‌ولدی


چگونگی ترابط عرفان و سیاست در سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی مدرن

دوره 19، شماره 47، شهریور 1401، صفحه 223-243

10.22034/ra.2022.532021.2672

محمد بهزاد؛ مهدی شوشتری؛ علی سفیدیان


تحلیل ادله فقهی تعلق حق فرزندآوری به زوجین

دوره 18، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 239-266

10.22034/ra.2021.131857.2542

داود بصارتی؛ محمود حکمت نیا


نقدی بر انسان‌شناسی زن گرا در ادبیات با تأکید بر عاملیت و برابری زن در اسلام

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 239-258

10.22034/ra.2022.526086.2632

رویا حسینی؛ ابولقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی


واکاوی رفتار مجرمانه ناشی از انتقال بیماری کرونا

دوره 19، شماره 47، شهریور 1401، صفحه 245-264

10.22034/ra.2022.532820.2679

محمدابراهیم شمس ناتری؛ امیر باقرزاده گان؛ محمد مظفری